Vi har strukturerat innehållet utifrån fyra block som innehåller ett antal utvalda kurser. Kurserna innehåller en kombination av provtillfällen, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter eller reflektionsuppgifter. I slutet av respektive block skriver du ett större prov som sammanfattar det som du läst i kurserna. När du genomfört alla blocken i utbildningen så kommer du att skriva ett projektarbete och genomföra ett slutprov som leder dig mot målet att bli färdigutbildad socialpedagog.​

Vi har valt att mäta kunskap utifrån olika former av uppgifter, se nedanstående:

  • Inlämningsuppgifter är teoretiska frågeställningar som är baserat på kunskap inom området
  • Reflektionsuppgifter är frågeställningar som har till syfte att träna din reflektionsförmåga
  • Övningsuppgifter är mera praktiska tillämpningar som du kan genomföra i verkligheten
  • Provtillfällen är prov inom kurserna eller blocken som är inriktad mot din inlärda kunskap

När du färdigställt alla block så kommer du att göra ett större projektarbete inom ditt intresseområde. Vi har en större kravbild på projektarbete och det förväntas innehålla korrekt referenshantering och en anknytning till den aktuella forskningen inom det valda ämnet. Din handledare kommer vara med dig som ett stöd under processen som du kan ställa frågor till eller diskutera ämnesområdet.

Du har även möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Om du väljer att genomföra en praktik period så kommer det framgå i utbildningsbeviset att du omsatt de teoretiska kunskaperna inom utbildningen i praktiken. Du väljer en lämplig arbetsplats tillsammans med din handledare som har en koppling till utbildningen.

Alla som läser hos oss på Humanify får en tilldelad handledare som kommer att följa med dig under dina studier och vara ett stöd inom antingen planeringen av studierna eller svara på ämnesspecifika frågor om innehållet. Vi rekommenderar att du använder dig av denna resurs och har kontinuerliga samtal angående läroprocessen och som tar dig närmare målet som färdigutbildad socialpedagog.

Vi tillhandahåller allt studiematerial på våran egen lärplattform. Vi rekommenderar enbart litteratur som du kan använda i dina studier som ett komplement och fördjupande kunskap inom ämnesområdet. Om du har några funderingar på innehållet så kan du kontakta din handledare eller någon av de andra handledarna för att få ett förtydligande av informationen.

Vi kommer övergripande gå igenom innehållet i utbildningen så att du kan få en bredare överblick inom ämnesområdet och hur vi strukturerat kurserna och studieupplägget. Vi har som målsättning att när du har avslutat studierna hos oss på Humanify så ska du ha den teoretiska kunskaper som krävs för att kunna tillämpa dessa praktiskt inom ditt arbetet och vara väl förberedd för den svenska arbetsmarknaden inom socialt arbete.