ÖVERSIKT

Utbildningen till behandlingsassistent är strukturerad i totalt 4 block som innehåller ett antal antal utvalda kurser inom en rad olika ämnesområden. Alla kurser innehåller även en variation av provtillfällen, inlämningsuppgifter, övningsuppgifter och olika reflektionsuppgifter.  Vi har som övergripande mål att integrera den teoretiskt kunskapen och sammankoppla det med den praktiska tillämpningar inom arbetsområdet.

 

KURSER OCH KUNSKAPSBILDNING

Vi använder en variation av olika uppgifter för att mäta kunskap inom kurserna och i hela utbildningen. Vi har klassificerat dem på följande sätt:

INLÄMNINGSUPPGIFTER

Inlämningsuppgifter innehåller teoretiska- och konkreta frågeställningar som är baserad på specifik kunskap inom det aktuella ämnesområdet.

REFLEKTIONSUPPGIFTER

Reflektionsuppgifter innebär att du ska träna din förmåga att reflektera och kritiskt analysera dina kunskaper och erfarenhet och sammankoppla det med din yrkesroll som behandlingsassistent.

ÖVNINGSUPPGIFTER

Övningsuppgifter innebär att du praktiska tillämpar kunskap i det verkliga livet. Dessa uppgifter kan även anpassas ibland mot dina personliga föreutsättningar att kunna genomföra uppgifterna.

PROVTILLFÄLLEN

Du kommer skriva ett antal prov under utbildningen. Det kan vara inom olika kurser, men du kommer även i slutet av alla block skriva ett sammanfattat prov med din förvärvade kunskap. I slutet av utbildningen så skriver du ett samlat prov som ett avslutande moment.

 

AVSLUTANDE PROJEKTARBETE

Du kommer även genomföra ett avslutande projektarbete inom ett valfritt intresseområde som du väljer själv i samråd med din handledare. Kravsättningen är högre än i tidigare inlämningsuppgifter och förväntas innehålla korrekt referenshantering och en fördjupad koppling till den aktuella forskningen inom området. Din handledare kommer vara med dig under processen som ett stöd och vägledning.

 

PRAKTIK I UTBILDNINGEN

Du har möjlighet att genomföra en arbetsplatsförlagt lärande på en valfri arbetsplats. Det innebär att du har möjligheten att applicera dina teoretiska kunskaperna och omsätta det i praktiken. Det är dock valfritt om du vill genomföra din praktik och skillnaden är att det kommer framgå på ditt utbildningsbevis att du även har praktiska erfarenheter inom arbetsområdet.

 

HANDLEDNING

Alla deltagare får en tilldelad handledare i utbildningen till behandlingsassistent. Handledaren kommer vara med under hela din studietid och agerar som ett stöd och hjälp i studierna, vilket inkluderar att besvara ämnesspecifika frågor, planera dina studier och underlätta för dig i inlärningsprocessen. Vi rekommenderar att du regelbundet använder denna resurs för att kunna behålla din motivation och färdigställa dina studier hos oss på Humanify.

 

STUDIEMATERIAL

Vi inkluderar ett omfattande studiematerial som du hittar på läroplattformen. Vi har en kombination av obligatorisk litteratur som du behöver i dina studier till behandlingsassistent. Vi rekommenderar även akademiskt litteratur i vissa kurser som du kan använda som ett kompletterande och fördjupning i ämnesområdet. Om du har frågor om studiematerialet så kan du kontakta din handledare i utbildningen.