Vi har strukturerat innehållet utifrån 4 block som innehåller ett antal utvalda kurser. Du läser  kurserna i ordningen som är angivit  i blocken. När du färdigställt en kurs så kommer du kunna gå vidare till nästkommande kurs. I respektive  kurs så kommer du att antingen arbeta med inlämningsuppgifter eller göra ett prov utifrån kursinnehållet.

Alla som läser hos oss på Humanify får en tilldelad handledare som kommer att följa med dig under dina studier och vara ett stöd inom antingen planeringen av studierna eller svara på ämnesspecifika frågor om innehållet. Vi rekommenderar att du använder dig av denna resurs och har kontinuerliga samtal angående läroprocessen och som tar dig närmare målet som färdigutbildad behandlingsassistent.

När du färdigställt alla block så kommer du att göra ett större projektarbete inom ditt intresseområde. Vi har en större kravbild på projektarbete och det förväntas innehålla korrekt referenshantering och en anknytning till den aktuella forskningen inom det valda ämnet. Din handledare kommer vara med dig som ett stöd under processen som du kan ställa frågor till eller diskutera ämnesområdet.

Du har även möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. Om du väljer att genomföra en praktik period så kommer det framgå i utbildningsbeviset att du omsatt de teoretiska kunskaperna inom utbildningen i praktiken. Du väljer en lämplig arbetsplats tillsammans med din handledare som har en koppling till utbildningen.​​