ÖVERSIKT

Missbruk och beroende är nära relaterade begrepp som beskriver problematisk användning av substanser och beteenden, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den individuella fysiska och psykiska hälsan, men kan också ha en påverkan på omgivande relationer och livssituationen.

MISSBRUK

Missbruk innebär ett användande av substanser utifrån en beteendeproblematik och på ett sätt som resulterar i skadliga konsekvenser för individen. Det är ett initialt stadium med risk- och beteendeproblematik innan ett djupgående beroendet utvecklas. Missbruk kan vara sporadiskt eller regelbundet och kan omfatta användning av alkohol, droger, tobak, läkemedel, spel eller andra beroendeframkallande beteenden.

BEROENDE

Beroende är ett mer utvecklat stadium av missbruk som innebär att individen har förlorat kontrollen över sitt bruk av en substans eller beteendemönster. Det är en kronisk sjukdom som påverkar belöningssystem i hjärnan och kan leda till ett tvångsmässigt beteende, inklusive svårigheter att sluta med beroendet trots att det orsakar skada på både individen och deras omgivning.

BEHANDLING

Behandling av missbruk och beroende är avgörande för att hjälpa individen att återfå kontrollen över sitt liv och minska de skadliga konsekvenser av beteendeproblematiken. Behandlingsalternativ kan exempelvis kan vara en inskrivning på ett behandlingshem kombinerat med kognitiv beteendeterapi (KBT), medicinsk behandling, stödgrupper och andra anpassa sociala interventioner.

SAMMANFATTNING

Missbruk och beroende är sammanfattat problematisk användning av substanser och beteenden som får negativa konsekvenser av individens hälsotillstånd. Missbruk är det första stadiet som  innebär ett mera utforskande av olika substanser och utvecklande av problematiska beteenden. Ett fullt utvecklat beroendetillstånd innebär att individen har förlorat hela kontrollen av missbruket.