By Admin

I Sverige har alla elever rätt till utbildning, oavsett sina förutsättningar. Skolan ska ge alla elever möjlighet att nå målen i läroplanen, även elever med särskilda behov.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram är ett dokument som beskriver vilka extra insatser en elev behöver för att kunna nå målen i läroplanen. Åtgärdsprogrammet är en del av elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

Extra insatser

Extra insatser är de stödinsatser som en elev behöver för att kunna nå målen i läroplanen. Extra insatser kan vara:

 • Individuellt anpassad undervisning

 • Specialpedagogiska åtgärder

 • Stöd i skolarbetet

 • Stöd från elevassistent

 • Stöd från fritidspedagog

 • Stöd från specialpedagog

 

Extra stöd

Extra stöd är de stödinsatser som en elev kan behöva för att kunna nå målen i läroplanen. Extra stöd kan vara:

 • Stöd i skolarbetet

 • Stöd från elevassistent

 • Stöd från fritidspedagog

Individuell utvecklingsplan (IUP)

En individuell utvecklingsplan (IUP) är ett dokument som beskriver elevens utveckling och lärande. IUP:n innehåller också en plan för de extra insatser som eleven behöver.

Särskild undervisningsgrupp

En särskild undervisningsgrupp är en grupp elever som har behov av en mer anpassad undervisning än vad som kan erbjudas i den ordinarie undervisningen.

Enskild undervisning

Enskild undervisning är undervisning som ges till en enskild elev. Enskild undervisning kan vara nödvändig om eleven har ett stort behov av stöd och anpassningar.

Anpassad studiegång

En anpassad studiegång är en studiegång som är anpassad till elevens individuella förutsättningar och behov. En anpassad studiegång kan innebära att eleven får läsa vissa ämnen på ett annat sätt än de andra eleverna.

Myndigheter

Det finns flera myndigheter som arbetar för att elever med särskilda behov ska få den utbildning de behöver. Dessa myndigheter kan ge stöd och råd till skolor och elever.

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 • Barnombudsmannen (BO)

Det finns också flera personer som kan ge stöd och hjälp till elever med särskilda behov. Dessa personer kan till exempel vara:

 • Elevassistent

 • Fritidspedagog

 • Specialpedagog

 

Elevhälsa

Elevhälsa är ett samlingsbegrepp för de insatser som görs för att främja elevernas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Elevhälsan omfattar bland annat skolhälsovård, skolpsykiatri och skolsocialtjänst.

Övergripande slutsatser

Skolan har en viktig roll i att ge elever med särskilda behov de förutsättningar de behöver för att kunna nå målen i läroplanen. Extra insatser och extra stöd kan vara nödvändigt för att elever med särskilda behov ska kunna få en god utbildning.

Tilläggsinformation

Utöver det som redan har nämnts kan det vara relevant att lyfta fram följande:

 • Vikten av tidig upptäckt och insats. Ju tidigare en elevs särskilda behov upptäcks, desto tidigare kan insatser sättas in och desto större är chansen att eleven ska kunna nå målen i läroplanen.

 • Vikten av att elevens delaktighet och inflytande respekteras. Eleverna med särskilda behov ska ha möjlighet att vara delaktiga i besluten om de insatser som de behöver.

 • Vikten av samarbete mellan olika aktörer. För att kunna ge elever med särskilda behov den hjälp de behöver är det viktigt att det finns ett samarbete mellan skolan, elevens hem och andra aktörer, till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du vår användning av cookies. 

>
Skip to content