ÖVERSIKT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en terapiform som används inom missbruks- och beroendevård samt psykoterapi. I denna terapi så finns en grund att alla våra tankar, känslor och beteenden är nära sammankopplade och påverkar varandra i ett samspel. Terapin fokuserar på att identifiera och förändra dessa negativa tankemönster och beteenden för att uppnå positiva och långsiktiga förändringar i klientens liv.

Terapin är strukturerad och målinriktad, där både terapeuten och klienten aktivt arbetar tillsammans för att utforska och utmana de negativa tankemönster som kan leda till problematiska beteenden, inklusive missbruk eller beroende. Genom att ersätta destruktiva tankar med mer realistiska och positiva tankar, kan klienten lära sig att hantera stress, motstå frestelser och hantera svåra situationer på ett mer konstruktivt sätt.

CENTRALA PRINCIPER INOM KBT

I nedanstående lista så hittar du några grundläggande principer inom terapiformen kognitiv beteendeterapi och som är en stor och aktiv del inom behandlingsarbetet.

Tankeidentifiering: KBT hjälper klienten att bli medveten om sina negativa tankar och identifiera hur dessa tankar påverkar deras känslor och beteenden. Genom att utmana och korrigera dessa negativa tankar kan klienten minska negativa känslor och förbättra sitt beteende.

Exponering: Exponering är en metod där klienten gradvis utsätts för de situationer eller stimuli som utlöser ångest eller begär för att minska rädslan och reaktionsmönstren.

Beteendeexperiment: Genom att genomföra beteendeexperiment kan klienten testa och utvärdera sina negativa antaganden och förväntningar för att få insikt om deras korrekthet.

Problemlösning: KBT hjälper klienten att utveckla problemlösningsfärdigheter för att hantera utmaningar och svårigheter i deras dagliga liv utan att förlita sig på missbruk eller destruktiva beteenden.

Hemuppgifter: Under terapin ges klienten ofta hemuppgifter för att öva de färdigheter och strategier som de har lärt sig under sessionerna, vilket bidrar till att förstärka och befästa inlärningen.

SAMMANFATTNING

KBT har visat sig vara effektivt för att behandla olika problem, inklusive missbruk och beroende. Terapin kan hjälpa klienten att utveckla en mer realistisk självbild, öka självkontroll och ta ansvar för sitt eget beteende. Det ger också klienten verktyg och strategier för att hantera svåra situationer och motstå frestelser, vilket kan bidra till en långvarig återhämtning och ett hälsosammare liv. För att dra full nytta av KBT är det viktigt att klienten är engagerad och motiverad att delta aktivt i terapin och tillämpa de nya färdigheterna i sitt dagliga liv.